Fotowoltaika dla domu i przemysłu

W czasie stale rosnących danin, opłat i podatków fotowoltaika jest najprostszym i pewnym środkiem do obniżenia kosztów działalności. Energia słoneczna dostępna jest za darmo, dla każdego, bez ograniczeń.

Czy fotowoltaika w polskich warunkach nasłonecznienia ma sens?

Jak najbardziej tak. Na obszarze naszego kraju intensywność promieniowania słonecznego pozwala na uzyskanie ponad 1 kWh energii elektrycznej rocznie z 1 Wp zainstalowanej mocy nominalnej. Wbrew pozorom umiarkowany klimat jest korzystny z punktu widzenia wydajności instalacji fotowoltaicznych ponieważ wysokie temperatury mają negatywny wpływ na moc z jaką moduły pv generują energię elektryczną. Należy zauważyć, że najstarszy i najbardziej rozwinięty rynek fotowoltaiczny w Europie to nasz zachodni sąsiad Niemcy – kraj o porównywalnych warunkach klimatycznych jak Polska.

Komu opłaca się fotowoltaika?

Fotowoltaika opłaca się oczywiście nam wszystkim ponieważ jest jedną z najbardziej przyjaznych środowisku form wytwarzania energii elektrycznej. Energia elektryczna produkowana ze źródeł kopalnych takich jak węgiel czy gaz ziemny nie będzie już zapewne nigdy tańsza ze względu na ugruntowaną wolę polityczną ukierunkowaną na neutralność klimatyczną i związane z nią opłaty za emisję CO2. Odnawialne źródła energii są jedyną szansą na czystą i tanią energię elektryczną dziś i w przyszłości.

Najprostszą i najszybszą drogą do własnej produkcji prądu jest skorzystanie ze statusu prosumenta. Jak sama nazwa wskazuje prosument to podmiot będący jednocześnie producentem jak i konsumentem energii elektrycznej. Prosumentem mogą być gospodarstwa domowe i firmy oraz inne podmioty, pod warunkiem jednak że produkcja energii elektrycznej nie jest przeważającym przedmiotem ich działalności.

Jakie są wyróżniki i korzyści prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej?

– moc nominalna nie większa niż 50 kWp

– brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę

– brak konieczności uzyskania decyzji lokalizacyjnych

– warunki przyłączeniowe i przyłączenie do sieci energetycznej na podstawie zgłoszenia

– nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej ponad własne bieżące zużycie magazynowana jest w sieci energetycznej

– rozliczenie nadwyżki energii przekazanej do sieci w ciągu 12 miesięcy od jej wytworzenia

– odzyskuje się 70 lub 80% wytworzonej nadwyżki w zależności od mocy instalacji.

Oznacza to, że proces budowy własnej instalacji pv może być szybki i prosty a jako prosument nie musicie martwić się w jaki sposób sprzedać na rynku nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii. Opłacalność własnej elektrowni fotowoltaicznej zależy w takim wypadku od właściwego doboru mocy i konfiguracji instalacji w stosunku do obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jej prawidłowego wykonania. W zależności od indywidualnych uwarunkowań koszt prosumenckiej elektrowni fotowoltaicznej może zwrócić się już po 4 – 5 latach.

Co w wypadku kiedy potrzebujemy elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej większej niż 50 kWp ?

W pierwszej kolejności należy przejść proces inwestycyjny obejmujący różne działania formalno-prawne. Posiadanie własnej instalacji wytwórczej oznacza dla przedsiębiorców lub innych podmiotów nie tylko znaczne oszczędności kosztów energii elektrycznej czynnej ale również zmiennych opłat dystrybucyjnych łącznie z opłatą mocową. Dodatkowo każdemu wytwórcy energii z instalacji fotowoltaicznej przysługuje prawo sprzedaży na rynku gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

Niebagatelną korzyścią może być również uzyskanie stabilnego i niezależnego źródła zasilania w energię elektryczną. Zwrot z inwestycji można osiągnąć już po 5 – 8 latach. Ponieważ koszty eksploatacyjne elektrowni fotowoltaicznej nie są wysokie w stosunku do oszczędności i przychodów, przez kolejne długie lata można już cieszyć się czystym zyskiem z własnego czystego prądu.

Dokumenty które są konieczne lub nie zależnie od wielkości i miejsca budowy takie jak:

– decyzja środowiskowa

– decyzja lokalizacyjna

– pozwolenie na budowę

– warunki przyłączeniowe techniczne

– pozwolenie na użytkowanie

– warunki przyłączeniowe eksploatacyjne

– wpis do ewidencji małych instalacji OZE

– koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej.

SUNWISE SOLUTIONS pomoże znaleźć optymalne rozwiązanie, dopasowane do potrzeb i uwarunkowań twojej firmy.

Gdzie można wybudować instalację fotowoltaiczną?

Elektrownię fotowoltaiczną o mocy nominalnej do 50 kWp można wybudować praktycznie na każdym terenie, do którego mamy prawo własności lub dzierżawy, wyposażonym w przyłącze elektryczne o mocy umownej nie mniejszej niż moc nominalna elektrowni.

Możemy zatem umieścić instalację pv zarówno na dachu skośnym lub płaskim jak i na gruncie. Równie dobrze jedna instalacja może być podzielona na część dachową i gruntową.

W ramach bezpłatnego audytu nieruchomości SUNWISE SOLUTIONS weryfikuje wszystkie okoliczności warunkujące możliwość rozmieszczenia instalacji na twoim terenie i dobiera optymalne rozwiązanie.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznych o mocy nominalnej powyżej 50 kWp podlega regulacjom przepisów z zakresu ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego.

W ramach umowy na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej SUNWISE SOLUTIONS uzyskuje we współpracy z inwestorem wszelkie konieczne uzgodnienia lokalizacyjne.

Z SUNWISE SOLUTIONS nie poniesiesz na wstępie procesu inwestycyjnego żadnych kosztów – dla instalacji o mocy do 200 kWp wykonamy bezpłatny audyt pod kątem możliwości lokalizacji własnej instalacji wytwórczej. Studium wykonalności instalacji o mocach ponad 200 kWp wykonujemy w ramach stosownej umowy.

Czym różnią się instalacje fotowoltaiczne?

Elektrownie fotowoltaiczne dzieli się głównie ze względu na ich moc wytwórczą oraz sposób połączenia z siecią energetyczną. Biorąc pod uwagę zainstalowaną moc nominalną (STC) zgodnie z ustawą o OZE rozróżniamy:

– mikroinstalacje o mocy nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV

– małe instalacje o mocy większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV

– pozostałe instalacje pv.

Inną ważną cechą elektrowni fotowoltaicznej jest sposób połączenia z siecią energetyczną:

– elektrownia off-grid inaczej nazywana wyspową wytwarza energię elektryczną bez połączenia z siecią energetyczną.

Prąd stały z modułów fotowoltaicznych zamieniany jest w inwerterze wyspowym na prąd przemienny i służy do zasilania wydzielonych obwodów. Inwerter może być połączony z siecią na swoim wejściu AC.

– elektrownia on-grid połączona jest z siecią i z nią synchronizowana przez inwerter typu sieciowego.

W praktycznym zastosowaniu to najpowszechniejszy rodzaj instalacji fotowoltaicznych. W przypadku zaniku napięcia w sieci zewnętrznej odłączana jest od zasilania przez inwerter.

– instalacja hybrydowa może pracować w połączeniu z siecią i w systemie wyspowym.

Wymaga albo inwerterów sieciowych i wyspowych lub inwerterów hybrydowych.

Ze względu na sposób dystrybucji wytworzonej energii elektrycznej można podzielić instalacje fotowoltaiczne na typu:

off-site – Dostarczającą wytworzoną energię do odbiorcy za pomocą sieci dystrybucyjnej

on-site – Dostarczająca wytworzoną energię bezpośrednio do sieci wewnętrznej odbiorcy

near-site – Dostarczającą wytworzoną energię do odbiorcy za pomocą linii bezpośredniej – niestety aktualne definicje prawa energetycznego wykluczają w praktyce takie rozwiązanie, oczekuje się na aktualizację, która umożliwi praktyczne stosowanie linii bezpośredniej.

Niezależnie od takiego rozróżnienia każda instalacja może być połączona z systemem magazynowania energii lub nie.

Jakiego serwisu wymagają instalacje fotowoltaiczne?

Często słyszy się, że po montażu elektrowni fotowoltaicznej produkcja energii elektrycznej odbywa się już samoczynnie i bezobsługowo. Nie do końca jest to prawdą z kilku powodów:

– system fotowoltaiczny jest częścią instalacji elektrycznej budynku i zgodnie z przepisami prawa budowlanego podlega obowiązkowi okresowych przeglądów

– elektrownie fotowoltaiczne większej mocy wymagają stałego monitorowania parametrów ich pracy

– ubezpieczyciele wymagają wykonywania regularnych przeglądów instalacji fotowoltaicznych

– zależnie od uwarunkowań środowiskowych okresowe mycie modułów fotowoltaicznych może być nie tylko przydatne ale wręcz konieczne dla zachowania oczekiwanej wydajności i trwałości instalacji

Czytaj także

o elektromobilności, stacjach ładowania i systemach zarządzania.
Pasją całego zespołu SUNWISE SOLUTIONS jest dostarczanie naszym klientom rozwiązań do produkcji własnej – a co najważniejsze – czystej energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych, cieplnej oraz takich, które pozwalają na zmniejszenie lub optymalizację zużycia energii.

Copyright © Sunwise Solutions 2021